Close
Kalmthoutsesteenweg 44 bus 1, 2950 Kapellen (Belgium)
+32 478 09 23 86 info@pureitaly.be

ALGEMENE VOORWAARDEN PURE ITALY VOF

 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –

iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Pure Italy gevestigd te

Kapellen, verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of

via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en

schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend

tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke

(order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een

overeenkomst tot stand.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals

afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de

eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe

afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar

van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit

voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant

afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de

producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra gebruiker de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de

zaken, bij gebruiker of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in

opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de

geleverde zaken voor risico van de klant.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten

verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor

rekening van de klant.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins

wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk

in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van

overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de

import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs

inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de

aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante

factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging

plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te

passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de

verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het

recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging

schriftelijk te ontbinden.

 

 1. Betaling

5.1 Betaling dient vooraf plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. De klant is niet

gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening

gebrachte bedragen.

5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te

factureren.

5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of

girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de

overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder

opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid

verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou

worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant

aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.

5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de

uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle

door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een

ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke

handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn

nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door

de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker

buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker

om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens

gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en

welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet

aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op

gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van

de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen

boetebeding uitgesloten.

 

 1. Garantie

6.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar te

leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij

gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep

doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit

dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren

producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.

Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde

producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of

onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of

ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant

ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals

bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van

gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten

aanbrengen.

 

 1. Reclames

7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan

gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 15 dagen na levering van

de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden

gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle

niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 15 dagen

nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek

schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is gebruiker niet verplicht retourzendingen van

de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval

erkenning door gebruiker van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico

ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door

gebruiker zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat

beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en

kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant

in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden

eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder

geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals

genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.

8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de

eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren

of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening

van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort

schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal

schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te

nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen

tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de

rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de

marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met

gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de

terugneming voortvloeien.

 

 1. Ontbinding en beëindiging

9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst

niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning

om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot

schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of

het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te

eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant

surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op

het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen

worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige

schadevergoeding zijn gehouden.

 

 1. Overmacht

10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door

gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de

overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige

gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,

onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van

gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen

inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij

toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in

Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van

toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve

levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen

toeleveringsbedrijven van gebruiker.

10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur

te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die

schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van

gebruiker.

11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van

directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van

eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal

bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief

BTW).

11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de

desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’

van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Buitenlandse

wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is

uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze

overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de

bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze

overeenkomst is gevestigd.

 

Op deze en toekomstige overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden

van Pure Italy, die u hierbij aantreft, van toepassing. Door

ondertekening van deze overeenkomst bevestigt u deze algemene

voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben

kennisgenomen en de toepasselijkheid daarvan te erke